Logotyp
Logotyp
Sök

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor, bredband & TV

 

Allmänna villkor – Bredband Privat

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar vid varje tid tillhandahållna tjänster till privatpersoner för enskilt bruk med direkt anslutning till Ljusnet. Med direkt anslutning avses att Ljusnet har access till Kund, via egen förbindelse. Såsom egen förbindelse räknas radiolänk, fiberanslutning, hyrd förbindelse eller motsvarande.

Såvitt annat inte särskilt överenskommits utgör dessa allmänna villkor en integrerad del av avtalet mellan parterna och skall, i tillämpliga delar, gälla vid tjänsternas tillhandahållande.

2. Anslutning

Ljusnet ansvarar för erforderliga förbindelser fram till avtalad avlämningspunkt. Avlämningspunkt med ADSL-anslutning menas det första inkommande telefonjacket.

Kund ansvarar och bekostar själv anslutning till avtalad avlämningspunkt.

Anslutning anses genomförd när uppkoppling kan ske eller, om Kund saknar nödvändig utrustning för ändamålet, när Ljusnet genom meddelande till Kund verifierat att anslutningen genomförts.

Om inte annat avtalats, utför Ljusnet anslutningsåt­gärder enligt ovan, under normal arbetstid. Med normal arbetstid avses helgfri måndag - fredag kl. 07.00 - 16.00.

3. Utrustning

Utrustning som Kund använder för nyttjande av tjänst skall uppfylla vid varje tid gällande bestämmelser enligt tillämplig lagstiftning och därav följande anvisningar från Ljusnet. Om inte annat avtalats, skall Ljusnet inte ha något ansvar för sådan utrustning.

All utrustning som Ljusnet lånar ut till Kund utgör Ljusnets egendom, om inte annat avtalats. Ut­rustningen får inte utan Ljusnets skriftliga samtycke överlåtas, hyras ut eller på annat sätt frånhändas Kund. Kund har inte heller rätt att utan Ljusnets samtycke göra ingrepp, ändringar eller tillägg avse­ende utrustningen eller dess konfiguration. Kund ansvarar för eventuell förlust av eller skada på utrustningen, såvida skadan inte kan hänföras till Ljusnet. Om utrustningen förloras eller skadas, debiteras ersättning för reparation eller utbyte samt ersättning för demontering och installation enligt vid varje tid gällande taxa.

Ämnar kund förvärva teknisk-, eller annan utrustning av Ljusnet, övergår äganderätten av sådan utrustning till kund, efter att betalning till fullo har erlagts.

4. Drift och underhåll

I händelse av eventuella driftavbrott eller andra trafikhindrande fel åtager sig Ljusnet att åtgärda felet inom skälig tid från kundens felanmälan. Felavhjälpning sker under normal arbetstid.

Ljusnets ansvar vid driftavbrott och trafikhindrande fel gäller inte till den del felet kan hänföras till Kund eller annat som står utanför Ljusnets kontroll. Kan felet hänföras till Kund förbehåller sig Ljusnet rätten att debitera Kund avgift för nedlagda felsökningsåtgärder.

Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioder för planerat underhåll av nät m.m. Sådant underhåll skall i möjligaste mån genomföras skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna begränsas. Vid omfattande åtgärder skall Ljusnet avisera Kund innan åtgärd vidtas.

5. Allmänna användningsrestriktioner

Kunden får inte skaffa sig obehörig åtkomst till anslutna nät och datorresurser, oavsett om dessa tillhör Ljusnet eller ej, eller obehörigen använda, förstöra eller förvanska information i Ljusnets nät eller anslutna nät. Kunden får inte heller ta del av eller till utomstående vidarebefordra sådan information.

Kunden får enbart använda Tjänsten för privat bruk i eget hushåll. I den mån Kundens användning skulle orsaka tekniska olägenheter för Ljusnet eller annan kund förbehåller sig Ljusnet rätten att begränsa överföringsvolymen, alternativt säga upp avtalet med omedelbar verkan enligt punkt 9. Sådan olägenhet kan uppkomma vid t.ex. onormal användning genom egen spelserver, FTP-server, eller liknande i bostaden samt omfattande nedladdning.

Ljusnet förbehåller sig rätten att prioritera viss typ av IP-trafik på grund av drift- och prestandaskäl

Kunden får inte ansluta datorresurser, såsom t ex en server, till Ljusnets nät i syfte att fritt eller mot betalning erbjuda och/eller tillhandahålla varor, tjänster eller information till utomstående. Kunden förbinder sig vidare att följa den etik som gäller på internet och att inte trakassera personer eller företag samt att inte sprida eller medverka till spridning av information som kan anses vara rasistisk, oetisk, olaglig eller pornografisk, eller på annat sätt kränkande. Ljusnet utövar ingen kontroll över den information som Kunden har tillgång till, till följd av tjänsterna. Ljusnet ansvarar inte för innehållet i den information som passerar, överföres eller lagras genom Ljusnets tjänster. Ljusnet skall inte heller hållas skadestånds-skyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständigheter av liknande slag.Vid brott mot ovannämnda har Ljusnet rätt att med omedelbar verkan stänga av tjänsten och skriftligen säga upp avtal. Kunden skall hålla Ljusnet skadelös för krav riktade från tredje man mot Ljusnet på grund av användning av Ljusnets tjänster.

6. Avgifter

Avgifter för tjänsten består av fast månadsavgift samt en engångsavgift. Avgifter angivna i beställningen gäller under bindningstiden. Samtliga avgifter är inklusive mervärdesskatt.

Ljusnet skall dock ha rätt att med omedelbar verkan ändra avgift om ändringen är direkt hänförlig till förändring av skatt eller liknande statlig pålaga samt vid annan liknande omständighet utanför Ljusnets kontroll, påverkande Ljusnets kostnad för avtalad tjänst.

Om Kund inte har utnyttjat beställd tjänst på grund av försening, driftavbrott eller annan omständighet hänförlig till Kund, skall detta inte befria honom från skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter.

Om kunden säger upp det telefonabonnemang som leveransen är knuten till har Ljusnet rätt att ta ut den extra kostnad som Ljusnet påförs från TeliaSonera för aktuell förbindelse.

7. Betalning

Engångsavgift faktureras i efterskott. Fast månadsavgift faktureras månadsvis i förskott, såvida inget annat överenskommits.

Betalningsvillkor är 30 dagar netto om ej annat anges på respektive faktura.

Sker ej betalning i rätt tid har leverantören rätt att av kunden fordra dröjsmålsränta och andra ersättningar för de kostnader, vilka är förenade med dröjsmålet. Dröjsmålsränta beräknas efter en räntesats som med 8 procentenheter överstiger Riksbankens referensränta. Efter förfallodag erhåller kunden en påminnelse. Regleras ej skulden inom angiven tid, tillställs kunden ett inkassokrav. Om betalning försenas väsentligt, kan anslutningen komma att frånkopplas.

Om Ljusnet har skälig anledning befara att kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser, har leverantören rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för fortsatt leverans.

8. Ansvarsbegränsning

Kunden har med de begränsningar som följer av dessa villkor rätt till ersättning för direkt skada som Ljusnet, eller någon för vilken Ljusnet svarar, förorsakat Kunden genom vårdslöshet.

Med direkt skada avses skäliga och verifierade merutgifter som Kunden orsakats.

För rätt till skadestånd erfordras vidare att Kunden framställer krav på skadestånd inom skälig tid efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Sker inte detta förlorar Kunden rätten att göra gällande krav på skadestånd. Skälig tid är i normalfallet två månader.

Eventuellt skadeståndsansvar för Ljusnet omfattar icke ersättning för ren förmögenhetsskada ej heller er­sättning för indirekt skada såsom utebliven vinst eller nytta, minskad produktion eller omsättning, förlust av data, skada på egendom, hinder att uppfylla förpliktelser gentemot tredje man eller annan följdskada samt skada som icke rimligen kunnat förutses av Ljusnet.

9. Hävningsgrunder

Gör part sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott och har han ej vidtagit rättelse senast 30 dagar efter det att han erhöll skriftlig anmaning härom från den andra parten, har den senare rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet.

Part har även rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om den andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, gått i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd.

10. Avtalets upphörande

Om avtal upphör att gälla upphör också all rätt för kund att använda tjänsten och Ljusnet äger rätt att omedelbart åter­hämta eventuell av Ljusnet installerad utrustning.

11. Force majeure

Part skall vara befriat från påföljder om fullgö­randet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omstän­digheter som part inte rimligen kunnat råda över eller förut­se. Som befriande omständighet skall bl.a. anses arbets­konflikt, blixt­nedslag, eldsvåda, myndighetsbestäm­melse eller annan offentlig reglering, allmän knapphet på trans­porter, varor eller energi eller annan liknande omständighet.

Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än tre månader på grund av omständighet enligt ovan, har part rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet i vad avser berörd anslutning.

12. Sekretess

Ljusnet äger rätt att lämna ut namn, adressuppgift och telefon­nummer i syfte att tillhandahålla katalog eller motsvarande om Kund inte särskilt begärt att uppgifterna skall skyddas.

13. Överlåtelse av avtal

Avtal och med där tillhörande tjänster får endast överlåtas till annan efter skriftligt samtycke från Ljusnet. Avtalet får överlåtas till annat bolag inom Ljusdal Energikoncernen.

14. Ändring av villkor

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare om annat inte avtalats. Ändring av allmänna villkor och avgifter ska meddelas med minst en (1) månads varsel.

Om ändring enligt ovan är till nackdel för kunden, har han rätt att under innevarande avtalsperiod skriftligen säga upp tjänsten med verkan från det att ändringen inträffade. Så­dan uppsägning kan ske senast vid sistnämnda datum.

15. Avtalstid och uppsägning

Avtalet förlängs automatiskt efter bindningstiden och omvandlas till ett tillsvidareavtal om ingen uppsägning vidtagits.

Uppsägningstiden av avtalet efter bindningstiden är en månad.

Avtalet gäller avtalstiden ut, även om kund säger upp eller flyttar det teleabonnemang som leveransen är knuten till.

16. Flyttning

Kunden är medveten om att Ljusnet eventuellt inte kan leverera tjänsten för det fall kunden flyttar eftersom tjänsten av tekniska skäl inte är tillgänglig på alla geografiska platser.

Om kund flyttar till en ny bostad där Ljusnet kan leverera samma tjänst fortlöper avtalet som vanligt, med tillägg för en flyttavgift.

Om kund flyttar till en ny bostad där Ljusnet inte kan leverera tjänsten gäller tre månaders uppsägningstid.

17. Produktbyte

Om kund vill byta till en annan produkt än den beställda förbehåller sig Ljusnet rätten att ta ut en administrativ avgift för bytet.

18. Tvist

Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsför­hållande skall i första hand lösas genom förhand­lingar mellan parterna.

Kan parterna ej genom förhandlingar lösa tvisten skall tvisten slutligt avgöras vid allmän domstol.

19. Ångerrätt

Kund har ångerrätt upp till 14 dagar efter påskriven beställning. Detta ska meddelas till Ljusnet inom nämnda tidsrymd. Kund är skyldig att, i förekommande fall, hålla utrustning tillhörande Ljusnet i gott skick vid utnyttjande av ångerrätten. Utrustningen ska, inom de 14 dagarna, återlämnas vid Ljusnets kontor.

Ljusnet återbetalar det kunden erlagt, inom 30 dagar efter kundens besked om utnyttjande av ångerrätt.

Allmänna villkor - TV Privat

1. Förutsättningar

För att teckna avtal avseende TV-tjänst måste kunden vara över 18 år. TV-tjänsten omfattar digitala och analoga utsändningar av TV-kanaler. Sappa Play ingår i Ljusnets TV-tjänst. För villkor gällande Sappa Play hänvisas till Sappas egna villkor gällande Sappa Play.


2. Avgifter

För vald TV-tjänst ska kunden betala avgift enligt aktuell gällande prislista eller enligt specialbestämmelser i samband med visst erbjudande. Aktuell prislista finns på ljusnet.se.
Betalning sker mot faktura, senast på den i fakturan angivna förfallodagen. Debitering påbörjas även om kunden inte har installerat erforderlig utrustning för nyttjande av TV-tjänsten. Vid försenad eller utebliven betalning har Ljusnet rätt till dröjsmålsränta samt ersättning för påminnelseavgift och inkassokostnader.


3. Abonnemang/uppsägning/ändring

Avtalet förlängs automatiskt efter ev. bindningstid och omvandlas till ett tillsvidareavtal om ingen uppsägning vidtagits. Uppsägningstiden av avtalet efter ev. bindningstid är en kalendermånad. Uppsägning ska ske skriftligen eller via telefonkontakt med kundservice.
Ljusnet har rätt att ändra avtalsvillkor, kanalpaket och avgifter. Vid ändring ska Ljusnet meddela kunden via brev, e-post, faktura och Ljusnet.se. Ändring meddelas kunden om möjligt 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Vid ändring av program i kanalpaketen har kunden rätt att säga upp avtalet till den dag då ändringen träder i kraft. Vid sådan uppsägning återbetalas eventuell resterande inbetald abonnemangsavgift om den överstiger 20 kr inklusive mervärdesskatt.
Om betalning inte har kommit in till Ljusnet på förfallodagen har Ljusnet rätt att stänga av TV-tjänsten till dess full betalning sker. Ljusnet har dessutom rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, t.ex. vid obetalda avgifter eller om kunden vid upprepade tillfällen eller på annat sätt väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet.
Utvecklingen inom telekommunikationsområdet kan komma att medföra att Ljusnet vill upphöra med tillhandahållandet av TV-tjänst för att ersätta denna med annan tjänst med likvärdig teknisk prestanda och/eller funktionalitet. Ljusnet förbehåller sig därför rätten att upphöra med tillhandahållandet av TV-tjänst.
Ljusnet har även rätt att säga upp avtalet om Ljusnets rätt att tillhandahålla fibernät eller digital-TV upphör för den fastighet där TV-tjänsten brukas enligt kundens beställning.


4. Utrustning och användning

För att kunna ta emot TV-tjänsten behövs förutom avtal om TV-tjänst att kunden är ansluten till Ljusnets fibernät och innehar digital mottagare.
Ljusnet har rätt att av upphovsrättsliga skäl eller på begäran av programbolag eller annan rättighetsinnehavare tekniskt begränsa möjligheten att kopiera eller framställa exemplar av visst TV-program.
Kunden får inte vidaresända eller på annat sätt göra det möjligt för honom/henne eller annan att få tillgång till TV-tjänsten via annan utrustning i eller utanför kundens hushåll. TV-tjänsten får endast användas för privat bruk i kundens hushåll. Detta innebär bland annat TV-tjänsten inte får användas för någon form av kommersiellt eller offentligt ändamål.
Om det finns risk för att TV-tjänsten brukas eller kan komma att brukas av obehöriga åligger det kunden att omedelbart anmäla detta till Ljusnet så att bolaget har möjlighet att spärra TV-tjänsten. Kunden ansvarar för att varken kunden eller annan använder TV-tjänsten i strid med för tjänsten gällande villkor, upphovsrättslig eller annan lagstiftning samt att den endast används för privata ändamål. Brott mot denna bestämmelse ska alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott och gör att Ljusnet omedelbart får stänga av TV-tjänsten, eller på annat sätt hindra att den otillåtna användningen fortsätter.
Vid överträdelse av denna bestämmelse har Ljusnet rätt att utan förvarning säga upp avtalet. Kunden kan även bli skyldig att betala skadestånd till Ljusnet.


5. Leverans

Ljusnet svarar för leverans av TV-tjänsten till den adress som kunden angivit i samband med avtalets ingående alternativt vid eventuell flyttanmälan.
Ljusnet förbinder sig att inom skälig tid åtgärda uppkomna fel efter gjord felanmälan. Felanmälan ska ske på det sätt som Ljusnet från tid till annan meddelar på sin hemsida. Om felanmälan görs på felaktigt sätt kan felavhjälpande fördröjas.
Ljusnet ansvarar inte för felsökning eller åtgärdande av fel som beror på digital mottagare eller antennkablage samt inte heller enligt undantag under rubriken Befrielsegrunder nedan. Om det visar sig att felet beror på kunden eller på omständighet som Ljusnet inte svarar för, är kunden skyldig att ersätta Ljusnet för utfört arbete och övriga kostnader enligt gällande prislista.


6. Schemalagt underhåll

Ljusnets fibernät eller delar därav kan behöva tas ur drift för underhåll, omkonfigurering etc. Dessa aktiviteter kan genomföras två (2) gånger per månad vid bestämda tillfällen. Dessa tillfällen anges på Ljusnets hemsida. För särskilda underhållsbehov kan planerade avbrott behövas under annan tid än den ovan angivna. I sådana fall ska kunden informeras i förväg.


7. Befrielsegrunder/ansvarsbegränsning

Ljusnet svarar inte för fel eller skada som beror på omständighet utanför Ljusnets kontroll. Ljusnet svarar inte heller för brist, teknikstandardförändring, eller försening som beror på omständigheter som Ljusnet inte kan råda över. Ljusnet ansvarar inte för utebliven vinst/intäkt, förlust i näringsverksamhet, inkomstförlust eller annan indirekt skada. Ljusnet är i inget fall skyldig att utge ersättning enligt detta avtal till högre belopp än vad abonnenten ska betala Ljusnet för den period ersättningen avser.


8. Överlåtelse

Ljusnet har rätt att överlåta detta avtal till annan. Kunden får inte utan Ljusnets skriftliga medgivande överlåta detta avtal på annan.


9. Tvist

Tvist mellan kunden och Ljusnet ska i första hand lösas genom överenskommelse och i andra hand avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden om nämnden är behörig att pröva frågan och tvisten lämpar sig för nämndens prövning, eller av allmän domstol.


10. Personuppgifter

Kunden är införstådd med och samtycker genom att ingå avtal med Ljusnet att bolaget samt koncernbolag behandlar kundens personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt marknadsföra koncernens och dess samarbetspartners varor och tjänster. Kunden äger rätt att från Ljusnet få information om behandling av de personuppgifter som berör kunden. Kunden kan efter undertecknad skriftlig begäran kostnadsfritt en gång per år få information om vilka av kundens personuppgifter som behandlas och hur de behandlas. Ljusnet äger rätt att registrera alla uppgifter om kunden, som denne lämnar till bolaget, registrera uppgifter som kan hämtas ur offentliga register, samköra alla registrerade uppgifter och ta fram rapporter där en eller flera registrerade uppgifter ingår, t.ex. för att kunna ge erbjudande om varor eller tjänster till kunden, lämna rapporter till samarbetspartners för att dessa genom direkt marknadsföring ska kunna ge erbjudande om varor eller tjänster till kunden. Med registrering menas lagring, bearbetning, ändring och användande av uppgifterna, oavsett medium. Erbjudanden om tjänster eller varor kan göras via post, e-post, SMS eller annat sätt.
Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke enligt denna punkt. Dock kan sådan återkallelse innebära att Ljusnet inte längre kan tillhandahålla TV-tjänsten, varmed Ljusnet har rätt att säga upp avtalet.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se