Logotyp
Logotyp
Sök

Avbrottsersättning

Avbrottsersättning

Här får du svar på de vanligaste frågorna om avbrottsersättning vid strömavbrott.

För vem gäller avbrottsersättning?

Rätten till avbrottsersättning gäller endast kunder som enligt ellagen är att betrakta som elanvändare samt är direkt anslutna till Ljusdal Elnät AB. Undantag: Med elanvändare avses den som tar ut el för sin förbrukning ( både konsument och näringsidkare).

När gäller avbrottsersättning?

En kund har rätt till avbrottsersättning om överföringen avbrutits helt under en sammanhängande period (avbrottsperiod) om minst 12 timmar. Som huvudregel gäller att rätten till avbrott inte kräver någon särskild felanmälan från kunderna. För vissa avbrott gäller dock att Ljusdal Elnät AB får kännedom om avbrottet först när någon kund gör en felanmälan. Så kan vara fallet när ingen elanvändare har reklamerat ett långvarit avbrott och den tekniska utrustningen inte heller har visat förekomsten av en sådan. Ett exempel på det är när det efter en längre tid framkommer att det varit elavbrott i ett litet antal ensligt belagda fritidshus.

Hur bestäms avbrottsperioden?

En kund har rätt till avbrottsersättning om överföringen avbrutits helt under en sammanhängande period (avbrottsperiod) om minst 12 timmar. En avbrottsperiod anses avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört, om överföringen har fungerat oavbrutet i 2 timmar. Exempel: Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar, därefter återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 13 timmar. Exempel: Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar, därefter återkommer elen i 1 timme för att sedan försvinna i ytterligare 4 timmar. Efter de 4 timmarna återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 18 timmar.

När gäller inte avbrottsersättning?

En kund har inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet beror på kundens försummelse, om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet, om avbrottet ligger utanför kontrollansvaret för det nätföretag där fel uppstod eller om avbrottet beror på stamnätsfel. Avbrottsersättning betalas inte till elanvändare som var frånkopplade då elavbrottet påbörjades. Avbrottsersättning betalas inte till kunder som är anslutna till elnätet för inmatning av el.

När kan avbrottsersättning jämkas?

Avbrottsersättning får enligt ellagen jämkas om arbetet med att få igång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker. Ersättningen kan enligt ellagen även jämkas om skyldighet att betala avbrottsersättning är oskäligt betungande med hänsyn till de ekonomiska förhållandena hos den ersättningsskyldige.

När betalas avbrottsersättningen ut?

Avbrottsersättningen skall betalas ut utan oskäligt dröjesmål dock aldrig mer än sex månader från utgången av den månad då Ljusdal Elnät AB fick eller borde fått kännedom om avbrottet. Om utbetalning inte sker i rätt tid skall Ljusdal Elnät AB betala dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen.

Hur betalas avbrottsersättningen ut?

Avbrottsersättningen betalas ut i första hand genom att vi gör ett avdrag på någon eller några av dina kommande nätfakturor.

När kan rätten till avbrottsersättning gå förlorad?

Om kunden inte fått ersättning måste kunden göra anspråk på ersättning inom 2 år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

Avbrottsersättning och skadestånd.

Avbrottsersättning påverkar inte kundens rätt att begära skadestånd. Rätten till skadestånd för konsumenter regleras i Ellagen samt i NÄT 2009 K och för näringsidkare i NÄT 2009 N och H.
Avbrottsersättning skall dock avräknas från skadestånd som betalas på grund av samma avbrott enligt andra bestämmelser i ellagen eller i annan lag.

Ersättningsbelopp

Ersättningsbeloppets storlek beror på avbrottsperiodens längd. Olika ersättningsbelopp gäller för avbrott längre än 0,5 dygn, 1 dygn, 2 dygn.....12dygn. Ersättningsbeloppet beräknas som en procentsats av kundens beräknade årliga nätkostnad, dock lägst ett minibelopp som är en procentsats av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, avrundat till närmast högre hundratal kr.

För 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kr.

Maximal ersättning för en avbrottsperiod är 300% av kundens beräknade årliga nätkostnad.


Avbrottsperiod i timmar och dygn

Ersättning i % av beräknad årlig nätkostnad

>12 - < 24 timmar (> 0,5 dygn)

 12,5 %

> 24 – ≤ 48 timmar (> 1 dygn)

 37,5 %

> 48 – ≤ 72 timmar (> 2 dygn)

 62,5 %

> 72 – ≤ 96 timmar (> 3 dygn)

 87,5 %

> 96 – ≤ 120 timmar (> 4 dygn)

 112,5 %

> 120 –≤ 144 timmar (> 5 dygn)

 137,5 %

> 144 – ≤ 168 timmar (> 6 dygn)

 162,5 %

> 168 – ≤ 192 timmar (> 7 dygn)

 187,5 %

> 192 – ≤ 216 timmar (> 8 dygn)

212,5 %

> 216 – ≤ 240 timmar (> 9 dygn)

 237,5 %

> 240 – ≤ 264 timmar (> 10 dygn)

 262,5 %

> 264 – ≤ 288 timmar (> 11 dygn)

287,5 %

Mer än 288 timmar (> 12 dygn)

 300,0 %


Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300% av kundens beräknade årliga nätkostnad. Därvid kan ersättningen bli lägre än vad som framgår av kolumnens minitabell.

Anser du att angiven avbrottstid inte stämmer överens med ditt elavbrott kan du ansöka om nytt beslut via denna blankett. Detta ska alltid ske skriftligt.
Korrigering av avbrottstid. , 19.7 kB.

Information från: Ljusdal Elnät AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se